Toetredingsreglement

Toetredingsreglement lidmaatschap NBPM (september 2020)

Artikel 1              Aanmelding

 1. Conform artikel 4 van de statuten, kan elke natuurlijke persoon die zich bezighoudt met professioneel mentorschap of curatele zich aanmelden voor het lidmaatschap van de Nederlandse Beroepsvereniging Professionele Mentoren (NBPM). Mentoren en curatoren, werkzaam bij een rechtspersoon kunnen uitsluitend op persoonlijke titel lid worden van de NBPM.
 2. Toelatingseisen voor het lidmaatschap van de NBPM:
 • Benoemingsbrief van het Landelijk Kwaliteitsbureau of ‘honorering handhavingsverzoek’ zoals die door het Landelijk Kwaliteitsbureau is opgesteld
 • Tenminste een afgeronde opleiding op MBO 4 niveau in de zorg en/of welzijn
 • Aantoonbaar 3 jaar relevante werkervaring in de zorg en/of welzijn middels een CV
  of
  Aantoonbaar 3 jaar werkervaring heeft opgedaan onder supervisie van een mentor, welke volwaardig lid is van de NBPM en welke tenminste 3 jaar werkzaam is als professioneel mentor.
 • Binnen 12 maanden na aanmelding tenminste 3 cliënten waarbij de beschikking op naam van de mentor staat (geanonimiseerd aanleveren). Indien de mentor in dienstverband werkt: een verklaring van de werkgever waarin staat dat de mentor werkzaam is bij dat bedrijf en tenminste 3 cliënten heeft.
 • Binnen 12 maanden na aanmelding deelname aan het NBPM kennismakings- en bijscholingsdagdeel
 1. De inschrijving wordt digitaal gedaan via het te downloaden aanmeldingsformulier waaraan bovengenoemde documenten zijn toegevoegd
 2. Met het digitaal insturen van het aanmeldingsformulier en de bijlagen verklaart de kandidaat kennis te hebben genomen van de kwaliteitseisen en de gedragscode van de NBPM en daaraan te voldoen.

 

Artikel 2              Verwerking van de aanmelding

 1. Alleen compleet aangeleverde aanmeldingen worden in behandeling genomen. Mocht de aanmelding niet compleet zijn wordt het aspirant lid hiervan op de hoogte gesteld.
 2. De datum van ontvangst van de aanmelding (met alle documenten) geldt als datum van aanmelding
 3. Indien het aspirant lid voldoet aan de aanmeldingscriteria, ontvangt hij een factuur voor inschrijving. Het inschrijfgeld is de contributie voor het lopende kalenderjaar en bestaat 1/12 deel van de jaarlijkse contributie vermenigvuldigd met het aantal resterende maanden van het lopende kalenderjaar en € 50,- voor deelname aan het introductiedagdeel.
 4. Na betaling van de factuur wordt het ‘voorlopige’ lidmaatschap vermeld op de site van de NBPM. Het aspirant lid krijgt een bevestiging van het ‘voorlopige’ lidmaatschap van de NBPM, de inloggegevens voor het ledengedeelte van de website en de datum waarop het introductiedagdeel plaats vindt.
 5. Het aspirant lid dient binnen een jaar aan deze introductiedagdeel deel te nemen.
 6. Indien het aspirant lid niet binnen een jaar heeft deelgenomen aan het introductiedagdeel en binnen een jaar geen drie mentoraten op naam heeft staan, wordt het lidmaatschap beëindigd en de vermelding van het lidmaatschap verwijderd van de site van de NBPM. Voldoet het aspirant lid hier wel aan dan wordt zij ingeschreven in het ledenregister van de NBPM.

Artikel 3              Contributie voor het (aspirant) lidmaatschap

 1. Het inschrijfgeld is de eerste contributie voor het lopende kalenderjaar en bestaat uit het 1/12 deel van de nog resterende maanden van het lopende kalenderjaar, vermeerderd met € 50,- voor verplichte deelname aan het introductiedagdeel van den NBPM
 2. Het lid is jaarlijks contributie verschuldigd, deze periode loopt van 1 januari tot 31 december.
 3. Wanneer de contributie niet voldaan wordt binnen de op de factuur gestelde termijn, wordt een betalingsherinnering verzonden. Indien het bedrag binnen de gestelde termijn van de herinnering niet is ontvangen, wordt het lidmaatschap schriftelijk opgezegd. Opzegging van het lidmaatschap ontheft het lid niet van de verplichting tot betaling van het verschuldigde bedrag.

Artikel 4              Einde lidmaatschap

 1. Conform art. 5 van de statuten eindigt het lidmaatschap door:
 • Overlijden van het lid
 • Opzegging van het lid
 • Opzegging door het bestuur van de NBPM
 • Royeren door het bestuur van de NBPM
 • Ontslag door de rechtbank wegens het disfunctioneren als professioneel mentor of curator
 1. Opzegging van het lidmaatschap door het lid, kan slechts schriftelijk aan het bestuur: aan het einde van een kalenderjaar met een opzegtermijn van tenminste 4 weken. Indien de opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden loopt het lidmaatschap door tot het einde van het volgende kalenderjaar.
 2. Royeren van het lidmaatschap kan door de NBPM gedurende het lopende kalenderjaar, met onmiddellijke ingang schriftelijk gedaan worden:
  • Een lid schriftelijk is aangemaand en niet volledig aan zijn geldelijke verplichten jegens de NBPM heeft voldaan
  • Een lid niet meer voldoet aan de kwaliteitseisen van de NBPM
  • Bij ontslag door de rechtbank wegens disfunctioneren als professioneel mentor of curator
  • Als de mentor of curator niet kan aantonen dat het Landelijk Kwaliteits Bureau hem benoembaar stelt als mentor of curator

Artikel 5              Bindendheid

Ieder lid conformeert zich vanaf het moment van lidmaatschap aan de gedragscode en het kwaliteitselement van de NBPM en aan door de Algemene Ledenvergadering vastgestelde besluiten

Artikel 6              Onvoorziene omstandigheden

In alle gevallen waarin dit toetredingsreglement niet voorziet beslist het bestuur naar redelijkheid en billijkheid

Artikel 7             inwerkingtreding

Het reglement is vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering en treedt in werking per 1 oktober 2020

IK WIL
LID WORDEN

LEDEN
VOORDEEL

IK WIL
LID WORDEN

LEDEN
VOORDEEL