Toetredingsreglement

Toetredingsreglement lidmaatschap NBPM (versie 07/11/2016)

Artikel 1        Aanmelding

 1. Conform artikel 4 van de Statuten, kan elke natuurlijke persoon die zich bezighoudt met professioneel mentorschap of curatele zich aanmelden voor het lidmaatschap van de Beroepsvereniging NBPM. Mentoren en curatoren, werkzaam bij een rechtspersoon, kunnen uitsluitend op persoonlijke titel lid worden van de NBPM.
 2. Toelatingseisen voor lidmaatschap van de NBPM: – tenminste een afgeronde opleiding op MBO 4 niveau in de zorg en/of welzijn; – aantoonbaar 3 jaar relevante werkervaring in de zorg en/of welzijn; – tenminste 3 cliënten; – melding bij het College Bescherming Persoonsgegevens; – binnen 12 maanden na aanmelding deelname aan het NBPM kennismakings- en bijscholingsdagdeel
 3. De inschrijving dient met behulp van het daartoe bestemde digitale aanmeldingsformulier.
 4. Het aanmeldingsformulier dient te worden vergezeld van:- Kopie diploma van een passende beroepsopleiding op tenminste op MBO 4 niveau (in de zorg- of welzijnssector);- Kopie van CV waaruit 3 jaar werkervaring in de zorgsector blijkt; – Kopieën van 3 beschikkingen (geanonimiseerd) van rechtbank met benoeming tot mentor. Indien mentor in dienstverband werkzaam is en niet 3 beschikkingen op eigen naam kan overleggen, levert deze mentor een schriftelijke verklaring van de werkgever aan, waarin werkgever verklaart dat de mentor werkzaam is voor ten minste 3 cliënten en met voegt 3 geanonimiseerde beschikkingen op naam van de werkgever toe.
 5. Met het digitaal insturen van het aanmeldingsformulier en de bijlagen (genoemd in artikel 1.4) verklaart de kandidaat kennis te hebben genomen van de Kwaliteitseisen en de gedragscode van de NBPM en daaraan te voldoen.

Artikel 2        Verwerking van de aanmelding  

 1. Indien de aanmelding incompleet is, d.w.z. als niet alle vereiste bijlagen, genoemd in artikel 1.5., meegestuurd zijn, wordt de aanmelding niet in behandeling genomen. De betrokkene persoon wordt hiervan op de hoogte gesteld en kan zich opnieuw aanmelden met alle vereiste bijlagen.
 2. De datum waarop de aanmelding met alle vereiste bijlagen ontvangen is bij de NBPM, geldt als datum van aanmelding.
 3. Indien de aanmelding voldoet aan de toelatingseisen van de NBPM, ontvangt de kandidaat een factuur voor inschrijving. Het inschrijfgeld is de contributie voor het lopende kalenderjaar en bestaat uit 1/12 deel van de jaarlijkse contributie vermenigvuldigd met het aantal resterende maanden van het lopende kalenderjaar én € 50,– voor deelname aan het kennismakings- en scholingsdagdeel van de NBPM.
 4. Na betaling van de factuur voor inschrijving en het kennismakings- en scholingsdagdeel wordt het lidmaatschap vermeld op de site van NBPM.
 5. Na betaling van het inschrijfgeld en het kennismakings- en scholingsdagdeel ontvangt de persoon die zich heeft aangemeld een bevestiging van het aspirant- lidmaatschap NBPM en de datum van het kennismakings- en scholingsdagdeel.
 6. Het nieuwe lid dient binnen 12 maanden deel te nemen aan de kennismakings- en scholingsdagdeel van de NBPM.
 7. Indien het nieuwe lid niet binnen 12 maanden deelneemt aan het kennismakings- en scholings-dagdeel van de NBPM, wordt het lidmaatschap beëindigd en de vermelding van het lidmaatschap verwijderd van de site van de NBPM.
 8. Na deelname aan het kennismakings- en scholingsdagdeel wordt het nieuwe lid ingeschreven in het ledenregister van de NBPM als lid
 9. Na inschrijving in het ledenregister van de NBPM ontvangt het nieuwe lid de inlogcodes voor het ledengedeelte van de website.

Artikel 3        Inschrijfgeld voor aspirant lidmaatschap en Contributie voor lidmaatschap

 1. Het inschrijfgeld is de (eerste)contributie voor het lopende kalenderjaar en bestaat uit het 1/12 deel van de nog resterende maanden van het lopende kalenderjaar, ver-meerderd met € 50,– voor verplichte deelname aan het kennismakings- en scholings-dagdeel van de NBPM
 2. Het lid is jaarlijks contributie verschuldigd. De contributieperiode loopt van 1 januari tot en met 31 december
 3. Wanneer de contributie niet voldaan wordt binnen de op de factuur gestelde termijn, wordt een betalingsherinnering verzonden. Indien het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn van de herinnering is ontvangen, wordt het lidmaatschap schriftelijke opgezegd. Opzegging van het lidmaatschap ontheft het lid niet van de verplichting tot betaling van de nog verschuldigde bedrag

Artikel 4        Einde lidmaatschap

 1. Conform artikel 5 van de Statuten eindigt het lidmaatschap door: – overlijden van het lid; – opzegging door het lid; – opzegging door het bestuur van de NBPM;- royeren door het bestuur van de NBPM; – ontslag door de rechtbank wegens disfunctioneren als professioneel mentor of curator
 2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid, kan slechts schriftelijk geschieden tegen het einde van een kalenderjaar aan het bestuur van de NBPM gedaan worden, met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 4 weken. Indien de opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerst volgende kalenderjaar
 3. Royeren van het lidmaatschap kan door de NBPM lopende het kalenderjaar met onmiddellijke ingang schriftelijk gedaan worden, indien:- een lid schriftelijk is aangemaand en niet volledig aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de NBPM over het lopende kalenderjaar heeft voldaan; – een lid niet meer voldoet aan de kwaliteitseisen van de NBPM; – bij ontslag door de rechtbank wegens disfunctioneren als professioneel mentor of curator eindigt het lidmaatschap van de NBPM automatisch

Artikel 5        Bindendheid

Ieder lid conformeert zich vanaf het moment van lidmaatschap aan de gedragscode en het kwaliteitsreglement van de NBPM en aan alle andere door de Algemene Ledenvergadering vastgestelde besluiten.

Artikel 6        Onvoorziene omstandigheden

In alle gevallen waarin dit toetredingsreglement niet voorziet, beslist het bestuur naar redelijkheid en billijkheid.

Artikel 7        Inwerkingtreding

Dit Reglement treedt voor het eerst in werking op 1 januari 2016

Aldus vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering in haar vergadering van 6 november 2015 en gewijzigd in de ALV van november 2016

IK WIL
LID WORDEN

LEDEN
VOORDEEL

IK WIL
LID WORDEN

LEDEN
VOORDEEL