GEDRAGSCODE 

Versie: april 2020

Een professioneel mentor/curator is een door de kantonrechter benoemde wettelijk vertegenwoordiger/belangenbehartiger van personen die (deels) wilsonbekwaam zijn. Het gaat hierbij om mensen met bijvoorbeeld een verstandelijke beperking, chronische psychiatrische ziekte, dementie of met een Niet Aangeboren Hersenletsel. Mentorschap is een maatregel om iemand te beschermen die niet goed kan beslissen over zijn verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. De mentor regelt de persoonlijke (niet-financiële) zaken van deze persoon. Waar we spreken van mentor wordt ook curator bedoeld. 

De functies van de gedragscode zijn: 

 • Voor de mentor: richtlijnen voor handelen en (morele) plichten. 
 • Voor de betrokkene: duidelijkheid scheppen over wat je van een mentor kan verwachten. 
 • Voor de samenleving: de gedragscode biedt een houvast voor kwaliteit van dienstverlening en betrouwbaarheid. 

De gedragscode is gegroepeerd rond vier centrale waarden: respect, integriteit, verantwoordelijkheid en deskundigheid. 

Respect 

Respect voor het belang, welzijn, wensen, gevoelens en levensbeschouwing/ geloof van betrokkene 

 • Bij de uitvoering van het mentorschap zal het belang en het welzijn van betrokkene voorop staan. De mentor respecteert de autonomie van de betrokkene en laat deze waar mogelijk zelf besluiten nemen of handelend optreden; 
 • Bij de uitvoering van het mentorschap zal zo veel mogelijk rekening worden gehouden met de vroegere en actuele wensen van betrokkene. Deze zullen zo goed mogelijk worden vastgesteld en er zal met respect mee worden omgegaan; 
 • De mentor zal bij het nemen van besluiten dit zo veel mogelijk doen in de geest van de betrokkene, overeenkomstig met zijn levensbeschouwing/geloof en normen en waarden; 
 • Het recht op zelfbeschikking zal door de mentor worden gerespecteerd; 
 • De mentor neemt het verzet van client tegen een behandeling altijd serieus. Hij zal proberen de achtergrond van het verzet te achterhalen en neemt dan een besluit. 

Informatieplicht 

 • De mentor verstrekt vooraf aan betrokkene informatie over het mentorschap en de wijze van uitvoering; 
 • De mentor stelt, zo mogelijk voor het uitspreken van mentorschap, gezamenlijk met de betrokkene een Plan van Aanpak Mentorschap op; 
 • Op verzoek verstrekt de mentor aan betrokkene inzage in het dossier tenzij dit de privacy van iemand anders schaadt. Dit moet een mentor dan uitleggen aan betrokkene. 

Geheimhoudingsplicht 

 • De mentor moet de vertrouwelijkheid en geheimhouding waarborgen. Hij zal al hetgeen hem uit hoofde van zijn functie in vertrouwen ter kennis komt of waarvan hij het vertrouwelijke karakter dient te begrijpen niet aan derden verstrekken, tenzij de wet of het belang van betrokkene zulks vereist. 

Integriteit 

Eerlijkheid 

 • De mentor zal geen goederen van een betrokkene overnemen of ontvangen, in welke vorm of op welke wijze dan ook; 
 • De mentor zal geen schenking, erfenis, cadeaus of andere zaken van betrokkene aanvaarden. 

Belangenverstrengeling 

 • De mentor laat zich leiden door het belang van betrokkene. Hij behoedt zich voor eigenbelang en belangenverstrengeling of iedere schijn van belangenverstrengeling; 
 • De mentor onderhoudt een functionele relatie met betrokkene. Hij dringt niet verder door tot de privésfeer dan in het kader van het mentorschap nodig is. 

Verantwoordelijkheid 

 • De mentor houdt zich in alle omstandigheden aan de wet en de richtlijnen van de toezichthoudende rechtbank; 
 • De mentor voert zijn functie uit zoals dat een goede mentor betaamt; 
 • De mentor draagt zorg voor goede kwaliteit en continuïteit van zorg en dienstverlening; 
 • De mentor onthoudt zich van gedragingen, waarvan hij weet of kan voorzien, dat die het vertrouwen in het mentorschap kan schaden; 
 • In zijn taakuitoefening is de mentor zorgvuldig jegens betrokkene en andere betrokkenen. 

Deskundigheid 

 • De mentor is zich bewust van de ethische aspecten van zijn handelen en handelt volgens deze gedragscode; 
 • De mentor houdt zijn professionele deskundigheid in stand. Hij volgt van belang zijnde cursussen en leest vakliteratuur; 
 • De mentor neemt deel aan deskundigheid bevorderende activiteiten.  

IK WIL
LID WORDEN

LEDEN
VOORDEEL

IK WIL
LID WORDEN

LEDEN
VOORDEEL