KWALITEITSREGLEMENT NBPM  

Versie 1 oktober 2020 

Definities  

In dit reglement wordt verstaan onder: 

a. Bestuur: het bestuur van de NBPM;

b. Curator: een natuurlijke persoon die als zodanig door de kantonrechter middels een formele beschikking is genoemd, voor zover het de immateriële taken van de curator betreft;

c. Dossier: het geheel van vastgestelde gegevens van de cliënt of betrekking hebbend;

d. Lid

 • definitief: een natuurlijk persoon welke voldoet aan de lidmaatschapseisen en is ingeschreven in het ledenregister;
 • aspirant: een natuurlijk persoon welke zich als lid heeft aangemeld en voldoet aan de lidmaatschapseisen zoals vermeld in het toetredingsreglement, echter nog niet heeft deelgenomen aan het verplichte scholingsdagdeel van de NBPM en/of  geen drie mentoraten heeft. Een aspirant lid moet binnen 12 maanden deelnemen aan het scholingsdagdeel van de NBPM en drie mentoraten hebben, alvorens te kunnen worden ingeschreven in het ledenregister. 

e. Kwaliteitsbureau: Landelijk Kwaliteitsbureau voor curatele, beschermingsbewind en mentorschap.:

f. Mentor: een natuurlijk persoon die als zodanig door de kantonrechter middels een formele beschikking is benoemd;

g. NBPM: Nederlandse Beroepsvereniging Professionele Mentoren

Reikwijdte  

 1. Waar in dit kwaliteitsreglement NBPM wordt gesproken over ‘lid’ wordt hieronder de aspirant en definitieve leden verstaan, tenzij anders vermeld. 
 2. Waar in dit kwaliteitsreglement NBPM wordt gesproken over ‘het besluit;  wordt hiermee bedoelt  ‘besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren’ vastgesteld op 29 januari 2014. 
 3. Waar in dit kwaliteitsreglement NBPM wordt gesproken over ‘mentor’ wordt daaronder verstaan de mentor en curator als natuurlijk persoon. 
 4. Waar in dit kwaliteitsreglement NBPM wordt gesproken over ‘stukken’, ‘bescheiden’ of ‘dossiers’ worden zowel fysieke als digitale documenten bedoelt, tenzij anders vermeld.

Eisen aan de mentor  

Artikel 1: Benoembaar  

 1. Elk lid voldoet aan en handelt conform de kwaliteitseisen zoals die in het ‘Besluit’ kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren’ vastgesteld op 29 januari 2014, zijn omschreven. 
 2. Elk lid is door het Kwaliteitsbureau benoembaar gesteld. Een afschrift hiervan wordt door het lid digitaal naar de NBPM gestuurd.

Artikel 2: Opleiding en Werkervaring  

 1. Voor elk lid geldt dat zij minimaal een passende, afgeronde beroepsopleiding op MBO4 niveau in de zorg of welzijnssector heeft en dient te beschikken over 3 jaar relevante werkervaring in het werkveld van zorg of welzijn. 
 2. Voor elk lid geldt dat zij tenminste van drie cliënten mentor is. Een aspirant-lid dient binnen een jaar na aanmelding tenminste van drie cliënten mentor te zijn.  
 3. Een aspirant-lid heeft binnen een jaar na aanmelding deelgenomen aan de kennismakings-en scholingsdagdeel van de NBPM. 

 Artikel 3: Gedragscode   

 1. Elk lid onderschrijft de gedragscode van de NBPM voor een goed mentor en handelt volgens deze gedragscode. 

Artikel 4: Overname dossiers van NBPM lid 

 1.  De beoogd mentor (NBPM-lid) dient voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag mentorschap, te informeren of het lopende mentorschap wordt uitgevoerd door een mede NBPM-lid 
 2. In geval zich een situatie voordoet als bedoeld in lid 1 neemt de beoogde mentor contact op met mede lid om te bespreken waarom client van mentor wenst te veranderen. 
 3. Een NBPM-lid verleent slechts medewerking aan overname van een dossier van een mede lid als wordt voldaan aan tenminste één van de twee hierna genoemde voorwaarden:
  1: De huidige mentor stemt in met dit verzoek;
  2: Het gaat om een verzoek van de cliënt neergelegd bij de rechtbank 
 4. Indien het daadwerkelijk tot een dossierovername komt, verleent de gewezen mentor zijn volledige medewerking aan de overdracht. De terugtredende mentor stelt alles in het werk om de overdracht voor de rechthebbende zo snel mogelijk en zonder schade voor de rechthebbende te laten verlopen; 
 5. Met het lidmaatschap van de NBPM verklaart elk lid zich bereid en naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in staat om cliënten van andere leden over te nemen wanneer bijvoorbeeld de NBPM of kantonrechter dit verzoekt. 

Artikel 5: Belangen cliënt/beroepsvereniging/sector  

 1. Elk lid betrekt bij haar interne besluitvorming en het vaststellen van beleid tevens de belangen van cliënten, de beroepsvereniging en/of de sector als geheel en onthoudt zich van iedere gedraging die deze belangen zou kunnen schaden. 
 2. Bij twijfel omtrent de betrokkenheid van de belangen van de beroepsvereniging en/of de sector, raadpleegt het lid uit eigen beweging en vooraf het bestuur omtrent zijn standpunt in het betreffend geval. 
 3. Het lid stelt zich terughoudend op bij onderlinge overname van dossiers van NBPM-leden. Actief werven onder cliënten van mede NBPM-leden is niet toegestaan.

Artikel 6: Rapportering over Kwaliteitsonderzoek  

 1. Elk lid stuurt de NBPM jaarlijks digitaal het ‘honorering handhavingsverzoek’ zoals die door het Kwaliteitsbureau is opgesteld.  
 2. Ook bij een negatieve beoordeling, indien niet benoembaar geacht of ontslag door het Kwaliteitsbureau, stelt het lid de NBPM op de hoogte. Indien een lid definitief niet benoembaar is, wordt het lidmaatschap van de NBPM automatisch beëindigd. 

Artikel 7: Bezwaar tegen besluit bestuur  

Tegen een besluit van het bestuur, genomen op basis van dit kwaliteitsreglement, kan schriftelijk beroep worden aangetekend. Dit bezwaar wordt in de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering besproken.  

Slotbepalingen  

Artikel 8: Bindendheid  

Ieder lid conformeert zich vanaf het moment van aanmelding aan de bepalingen van dit Kwaliteitsreglement.  

Artikel 9: Onvoorziene omstandigheden  

In alle gevallen waarin dit kwaliteitsreglement niet voorziet, beslist het bestuur naar redelijkheid en billijkheid.  

Artikel 10: Wijzigingen  

Het wijzigingen van dit kwaliteitsreglement is voorbehouden aan de Algemene Ledervergadering. 

 Artikel 11: Inwerkingtreding  

Het reglement is vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering en treedt in werking per 1 oktober 2020 

IK WIL
LID WORDEN

LEDEN
VOORDEEL

IK WIL
LID WORDEN

LEDEN
VOORDEEL