4 november 2019

Niet erkend als wettelijk vertegenwoordiger door de zorginstelling?

Als u door de hulpverleners en/of de zorginstelling niet als wettelijk vertegenwoordiger erkend wordt dan kunt u een klacht indienen en zich beroepen op de nieuwe Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz)
Sinds 1-1-2016 is deze nieuwe Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) van kracht. Deze nieuwe wet vervangt de vorige Wet Klachtrecht Clienten Zorgsector (Wkcz). In de nieuwe wet staat bij artikel 14 dat mentoren ook een klacht kunnen indienen als ze door zorgaanbieders niet erkend worden als wettelijke vertegenwoordiger.

4 november 2019

Wie kan er lid worden van de NBPM?

Als u van tenminste 3 cliënten mentor bent, een passende afgeronde opleiding op MBO-4 niveau hebt afgerond, daarnaast beschikt over tenminste 3 jaar relevante werkervaring of u heeft 3 jaar gewerkt onder supervisie van een professioneel mentor welke lid is van de NBPM en u zich gemeld heeft bij het College Bescherming Persoonsgegevens, kunt u zich met het digitale aanmeldingsformulier aanmelden bij de NBPM. Als u voldoet aan de toelatingseisen van de NBPM kunt u na deelname aan een kennismakings- en scholingsdagdeel van de NBPM als lid ingeschreven worden bij de NBPM. Voor meer informatie verwijzen wij naar het Toetredingsreglement lidmaatschap NBPM elders op onze website.

4 november 2019

Hoe komt een startende mentor aan cliënten en wat kan de NBPM daarin voor mij doen?

Voor een startende ondernemer is dit een belangrijke vraag en hij of zij zal hier in het ondernemersplan de nodige aandacht aan moeten besteden. Op welke cliëntgroep wilt u zich richten? Waar bevinden deze cliëntgroepen zich in uw regio en hoe komt u met ze in contact? Veel beginnende professioneel mentoren denken dat de NBPM hen cliënten kan aanbrengen. Dit is niet het geval! U zult als ondernemer zelf aan de slag moeten en cliënten moeten verwerven en kunt hiervoor geen beroep doen op de NBPM.

4 november 2019

Hoe vraag ik een VOG aan?

Een van de kwaliteitseisen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie is dat de professioneel mentor een Verklaring Omtrent Gedrag (voor natuurlijke personen) moet overleggen. Deze verklaring mag niet eerder afgegeven zijn dan 6 maanden voor de datum van de eerste benoeming tot mentor en mag niet ouder zijn dan 5 jaar. Men kan een formulier VOG (voor NP) downloaden van de site justis. www.justis.nl/producten/vog/documenten/. Op het formulier kan men vervolgens aankruisen naar welke functieaspecten er onderzoek dient plaats te vinden. Voor een professioneel mentor is functieaspect 45 (zorg voor mens en dier) van belang om te laten onderzoeken Veel professioneel mentoren zijn ZZP-ers. Omdat de aanvrager niet dezelfde persoon kan zijn als diegene die de VOG nodig heeft, kan het lastig zijn om als ZZP-er een VOG aan te vragen. Dan kan men het beste bij vraag 1 (de aanvrager) de kantonrechter invullen.

4 november 2019

Hoe kan ik het beste beginnen bij het opzetten van professioneel mentorschap?

Als u aan de slag wilt als professioneel mentor, begint u feitelijk als startende ondernemer. Als startende ondernemer kunt u kiezen voor verschillende rechtsvormen, bijvoorbeeld als ZZP-er, als maatschap, als V.O.F. of als B.V. Voor advies bij de keuze van rechtsvorm en advies bij het schrijven van een ondernemersplan, kunt u contact opnemen met de Kamer van Koophandel in uw regio. www.kvk.nl

4 november 2019

Kan iedereen professioneel mentor worden?

Ja iedereen kan professioneel mentor worden, mits hij of zij voldoet aan de kwaliteitseisen die door het Ministerie van Veiligheid en Justitie worden gesteld en men niet werkzaam is bij de instelling waar de onder mentorschap gestelde wordt verzorgd of die aan de onder mentorschap gestelde begeleiding biedt. De kwaliteitseisen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie hebben betrekking op opleidingsniveau, beschrijvingen van verschillende procedures, bereikbaarheid en scholing. Uitgebreide beschrijving van de kwaliteitseisen kunt u vinden op de volgende websites: www.rechtspraak.nl en www.goedvertegenwoordigd.nl Als u aan alle kwaliteitseisen voldoet, zult u van de rechtbank een verklaring ontvangen waarin staat dat u goedgekeurd en toegelaten bent als mentor.

Ga naar de bovenkant